PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

l HİZMETLERİMİZ l
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

1.Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)’nın amacı

PKD, özellikle kimyevi maddeleri sıklıkla kullanılması sonucu parlayıcı ve patlayıcı ortam tehlikelerini ve bu tehlikelerden kaynaklanan riskleri tespit ederek değerlendirmek, tamamen yok etmek veya azaltmak için hazırlanan detaylı ve çeşitli hesaplamalara dayalı bir dokümandır.
Patlama riski taşıyan bölgeler (Zone) tespit edilerek bir patlama risk haritası çıkartılmakta ve buna göre çeşitli önlemler planlanmaktadır.

2.PKD Hakkında Yasal Gereklilik

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ve Atex 137 olarak bilinen Direktif, ülkemizde Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik adıyla uyumlaştırılmıştır.
Bu yönetmeliğe göre parlayıcı ve patlayıcı ortam oluşma riski olan her işletme PKD hazırlamakla yükümlüdür.
Buna göre işletme süreçlerinde parlayıcı,patlayıcı veya toz oluşturabilecek maddeler kullanan, depolayan ve proseslerinde doğal gazla çalışan ekipman kullanan her endüstriyel kuruluş yasal çerçevede PKD hazırlamakla yükümlüdür.

3.PKD nasıl hazırlanmaktadır ?

PKD sadece denetim amaçlı hazırlanan ve rafa kaldırılan bir doküman değil, detaylı bir risk değerlendirmesi ve eylem planıdır.
PKD TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 standartlarına göre veya bu konuda uluslararası kabul görmüş kılavuz ve iyi uygulama örnekleri baz alınarak hazırlanmaktadır.
PKD’nin hazırlaması ve tamamlanması dokümanı hazırlayan profesyonel ekip ile ilgili kuruluşun teknik uzmanları arasında sıkı bir işbirliğini gerektirir.
Eryılmaz Group’un tecrübelere dayalı olarak geliştirdiği PKD sistematiği şöyledir:
İşletme yetkilileriyle birlikte sahada ön tehlike analizinin yapılması
PKD için gerekli veri ve proses bilgilerinin toplanması
Parlama, patlama risklerinin ve tehlikeli bölge haritasının belirlenmesi
Taslak Pkd dokümanının hazırlanarak ilgili kuruluş onayına sunulması
Doküman içeriği hakkında işletmedeki kritik personele eğitim verilmesi
PKD’nin teslimi ve gerekli aksiyonların alınmasının takip edilmesi
 

4.Hesap yoluyla hazırlanan PKD’deki tehlikeli bölge sınırları güvenilir midir?

PKD hazırlanmasında TS EN 60079’a göre yapılan hesaplar ve burada kullanılan formüller bilimselliği kanıtlanmış uluslararası kabul görmüş yaklaşımlara dayanmaktadır. Ancak bazen dokümanı hazırlayan ekibin yetkinliği ve tecrübesi hesaplarda kullanılan bazı kabul ve katsayılar üzerinde etkili olabilir ya da havalandırma veya kimyasallarla ilgili bazı verilere ulaşılamıyor olabilir. Bu faktörler ise bölge sınırlarının hatalı tespitine yol açabilir. Eryılmaz Group tereddütlü durumlarda bu konuda kabul görmüş Almanya (Ex-Rl), Avustralya ve İsviçre pratik kılavuzlarına başvurarak ve uluslararası veri tabanları kullanarak çapraz hesap kontrolleri yapmaktadır.
Ayrıca Eryılmaz Group’untecrübeli teknik inceleme inspektörleri bu konuda hava hızı, sıcaklık gibi parametreleri yerinde ölçerek gerçeğe yakın bir hesaplamaya destek olmaktadır.
İşletmedeki yangın ve patlama risklerinin birbirinden farkı nedir?
Patlama bir hızlı yanma olayıdır, yani yanmanın özel bir halidir. Yangına karşı alınan birçok önlem patlama için de geçerlidir. İşletme tarafından talep edildiği takdirde patlama risk değerlendirmesine ilave olarak Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre yapılan yangın risk değerlendirilmesi de PKD içeriğine dahil edilmektedir.

5.PKD’nin içeriği nedir ?

İşletme büyüklüğüne göre değişmekle birlikte PKD’nin içeriğinde ana başlıkları şöyledir:
İşletmenin proses akışı
Tutuşturucu kaynakların belirlenmesi
Kullanılan tehlikeli kimyasallar, tozlar ve patlama özellikleri
Havalandırma sisteminin incelenmesi ve teknik özellikleri
Tehlikeli bölgelerin kullanılan kimyevi maddelere göre sınıflandırılması
Patlama risk değerlendirmesi için gerekli hesap ve çalışmaların yapılması
Yangın ve Patlama Risk Değerlendirmesinin hazırlanması (opsiyonel)
Patlama risklerinin azaltılmasına yönelik öneri ve tespitlerin belirtilmesi
Doküman ekleri (Hesaplar, çizimler, yeterlilik belgeleri, işyeri ortam ölçümleri vb.)

6.PKD bir defaya mahsus hazırlanan bir doküman mıdır?

PKD sürekli göz önünde bulundurulması ve canlı tutulması gerekmektedir. Her proses veya ilgili mahalle ile alakalı yapısal değişiklik durumlarında güncellenmesi gereken önemli bir dokümandır.
Benzer durum yangından korunma için de geçerlidir. Gerçekte hem patlama hem de yangından korunma önlemleri işletme kurulmadan önce, proje aşamasında iken planlanmalıdır.
Patlama ve Yangından Korunma Danışmanlığı
Eryılmaz Group tecrübeli teknik danışman kadrosuyla Patlama ve Yangından korunma hakkında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Danışmanlık faaliyetimiz kapsamında yer alan hizmetler:

-Mimari proje ile lay-out analizi ve önlem önerileri,
-Belirlenen patlayıcı ortamlara göre exproof ekipmanların belirlenmesi,
-Optimum ex-proof ve yangından korunma ekipmanlarının seçimi,
-Ulusal ve uluslararası standartlara göre çalışmaların gözden geçirilmesi,
-Değişen mevzuat ve standardlar hakkında bilgi akışı,
-Yönetici ve çalışanlara yönelik yangın ve patlamadan korunma eğitimi,
-Statik elektrikten korunma eğitimi
-Tatbikat planlaması ve uygulanması